Jana Nagyova und Susanne Uhlen (Sommer 2013)• Profil von Jana Nagyova
• Profil von Susanne Uhlen